پيام تبليعاتی نگذاريد.

لطفا از تمامی دوستان و بازديد کنندگان ايران بيز می خواهم که پيام هايی مبنی بر فروش هاست و دومين نگذارند.زيرا با اين کار وقت و پول خود و پرشين بلاگ و من و در مجموع سرمايه مملکتشان را به هدر می دهند.
ايران بيز آماده تبليغ و تبادل برای تمامی اين شرکت هاست و کافی شرکت های مزبور پيامی مبنی بر اين درخواست را قرار دهند.
در صورت مشاهد مجدد پيام ها پاک و به مديريت پرشين بلاگ برای حذف تمامی اين پيام اطلاع داده خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید