شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران

شرکت سرمايه گذاری نظام مهندسی ايران – سهامی عام ، يک شرکت تازه تاسیس است که در تاریخ 23/08/83 با سرمایه 55.650.000.000 ريال به ثبت رسید . در زمان پذیره نویسی 35 درصد سرمايه فوق دريافت شد . پس از خريد دفتر شرکت ، به منظور پيشگيری از ماندن سرمايه ، بخشی از سرمايه صرف خريد اوراق مشارکت و سهام شد که در حد خود سود آور بوده است .

دريافت 65 درصد باقیمانده سهام از سهامداران ، به درخواست بسياری از سهامداران شرکت  تمديد شد و تا اواخر مرداد 1384 به طول انجاميد . طی اين مدت ، شرکت زمينه های مختلف سرمايه گذاری را مورد بررسی و مورد مطالعه قرار داده است که عمده ترین آن با توجه به موضوع فعالیت شرکت ، توسعه و عمران است . اين شرکت پس از بررسی کارشناسانه و انجام مطالعات اقتصادی بيش از چهل پروژه در نقاط مختلف کشور ، چند مورد انتخاب و پس از ارزيابی های مجدد نسبت به خريد آنها اقدام شد .

رشد قيمت پروژه ها مويد انتخاب درست شرکت می باشد . بديهی است که هدف اصلی مديران ، ايجاد ساخت و ساز با بهترین کیفیت فنی و کسب سود مناسب نسبت به سرمایه گذاری می باشد . اولین پروژه آماده برای ساخت ، نگین دریای رامسر بود که عملیات اجرائی آن آغاز شده و مدت اجرای آن 30 ماه برآورد شده است .

طی این مدت اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه و تهیه نقشه های اجرائی پروژه و آزمايش مکانيک خاک نيز انجام شده و همچنین مراحل مقدماتی اجرای پروژه های ديگر مثل مشهد و گلوگاه نيز در دست اقدام می باشد .

\n

\nيادآوری می نمايد که برنامه های تدوين شده برای 5 سال اول فعاليت اين شرکت ، سرمايه گذاری کم ريسک و کم منفعت می باشد . کارشناسان اين شرکت اعتقاد دارند قبل از اتمام اولین پروژه نباید انتظار سود عمده را داشت . اما پس از آن ، نظر به اينکه پروژه های مختلف هر يک به نوبت آماده بهره برداری می شوند ، اهداف اقتصادی شرکت تحقق خواهند يافت .\n

\n

\nاز طرف ديگر این شرکت با استفاده از منابع مالی ديگر غير از سرمايه شرکت در پروژه های مشترک سرمايه گذاری نموده است . برای اجرای پروژه نگين رامسر ، با توجه به محدوديت سرمايه از مشارکت سهامداران حقيقی و اعضای سازمان نظام مهندسی بهره گرفته شده است . \n

\n

\nبکارگيری قسمت معینی از توان فنی تخصصی شرکت همراه با اجرای سیاست تداوم سوددهی  ایجاب می نمايد که پروژه های ديگر به نوبت يا همزمان مطالعه و اجرا شوند . طبیعی است که اين شرکت هم منتظر پایان رسیدن یک پروژه برای آغاز پروژه ای ديگر نباشند . \n

\n

\nاین شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 16 / 10 /84 نیز موضوع افزایش سرمایه تا مبلغ 25 میلیارد تومان ظرف مدت سه سال را مورد تصويب قرار داده است  ؛ که افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول به ميزان 100 درصد در شرف انجام می باشد . \n

\n

",1] );

//-->

يادآوری می نمايد که برنامه های تدوين شده برای 5 سال اول فعاليت اين شرکت ، سرمايه گذاری کم ريسک و کم منفعت می باشد . کارشناسان اين شرکت اعتقاد دارند قبل از اتمام اولین پروژه نباید انتظار سود عمده را داشت . اما پس از آن ، نظر به اينکه پروژه های مختلف هر يک به نوبت آماده بهره برداری می شوند ، اهداف اقتصادی شرکت تحقق خواهند يافت .

از طرف ديگر این شرکت با استفاده از منابع مالی ديگر غير از سرمايه شرکت در پروژه های مشترک سرمايه گذاری نموده است . برای اجرای پروژه نگين رامسر ، با توجه به محدوديت سرمايه از مشارکت سهامداران حقيقی و اعضای سازمان نظام مهندسی بهره گرفته شده است .

بکارگيری قسمت معینی از توان فنی تخصصی شرکت همراه با اجرای سیاست تداوم سوددهی  ایجاب می نمايد که پروژه های ديگر به نوبت يا همزمان مطالعه و اجرا شوند . طبیعی است که اين شرکت هم منتظر پایان رسیدن یک پروژه برای آغاز پروژه ای ديگر نباشند .

این شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 16 / 10 /84 نیز موضوع افزایش سرمایه تا مبلغ 25 میلیارد تومان ظرف مدت سه سال را مورد تصويب قرار داده است  ؛ که افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول به ميزان 100 درصد در شرف انجام می باشد .

\n

\nپروژه های شرکت

\n

\n1.      \nپروژه نگين دريای رامسر \n

\n

\n2.      \nپروژه نگين مشهد\n

",1] );

//--> نکته جالب توجه در اين شرکت توافق صورت گرفته با یکی از بانکهای خصوصی می باشد . در این توافق سهامداران این شرکت با وثيقه نمودن سهام خود می توانند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانک و با معرفی نامه شرکت از تسهیلات این بانک استفاده نمایند .

پروژه های شرکت

1.      پروژه نگين دريای رامسر

2.      پروژه نگين مشهد

/ 1 نظر / 20 بازدید

ممکنه آينده شرکت را بررسی کنيد.