تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده ايران خودرو اعلام شد

مجمع عادی سالیانه ایران خودرو

 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ايران خودرو روز چهارشنبه با حضور اكثريت سهامداران و به رياست مهندس وكيلي فر نايب رييس هيات مديره ايران خودرو برگزار شد كه طي آن گزارش عملكرد هيات مديره و صورت هاي مالي شركت مربوط به عملكرد سال 84 به تصويب رسيد.

در اين جلسه دكتر منوچهر منطقي مديرعامل و عضو هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو گزارش جامعي ارائه داد. اين گزارش در سه بخش مرور عملكرد اين خودرو در سال 84، برنامه سال 85 و افق آينده و عملكرد مالي ايران خودرو به استحضار حاضران رسيد.

در اين مجمع سود سال 84 شركت ايران خودرو483 ميليارد تومان اعلام و مقرر شد به منظور افزايش توان مالي شركت بخشي از سود به عنوان سهام جايزه به سهامداران اعطا شود .بر اساس پيشنهاد هيات رئيسه مجمع كه به تائيد اكثر سهامداران رسيد مقرر شد ، سود پرداختي به ازاي هرسهم 620 ريال باشد و بخش كوچكي از آن به افزايش سرمايه اختصاص يابد و مابقي كه حدود 50 تومان است به صورت نقدي ميان سهامداران توزيع گردد . ازسوي ديگر در مجمع فوق العاده درخصوص افزايش سرمايه به شرح زير تصميم گيري شد :
سرمايه شركت به ميزان 5/ 202 ميليارد تومان افزايش يابد كه 150 ميليارد تومان آن از محل سود تقسيم نشده 84 و 5/ 52ميليارد تومان ازمحل مطالبات سهامداران درسال جاري تامين گردد. استفاده ازاين روش موجب مي شود ، پاره سهم ايجاد نشده و سرمايه شركت 45 درصد رشد داشته باشد.

مقررشد پس از كسب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار سرمايه شركت به ميزان 5/ 652 ميليارد تومان قطعي و ثبت شود .

/ 0 نظر / 8 بازدید