گزارش عملکرد بیمه های خصوصی در نیمه نخست سال جاری :بیمه پارسیان پیشتاز بیمه های

در نیمه نخست سال جاری بیمه پارسیان بیشترین حق بیمه تولیدی را میان بیمه های خصوصی را به خود اختصاص داده است.


بنا بر گزارش ایران بیز شرکت بیمه پارسیان با حق بیمه تولیدی 1312 میلیارد ریالی صدر نشین بیمه های خصوصی است. بیش از 1014 میلیارد ریال از میزان حق بیمه تولیدی را بدنه اتومبیل و شخص ثالث به خود اختصاص داده است. ضریب خسارت شرکت در دوره مذکور بالغ بر 55% بوده است.
رشته درمان تنها رشته ضرر ده این شرکت بوده است.
بیمه معلم با بیش از 482 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی و ضریب خسارت بیش از 45% و در رشته های حوادث و درمان ضررده است. بدنه اتومبیل و شخص ثالث بیش از 54% سهم حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص می دهد.
بیمه کارآفرین با حق بیمه تولیدی بیش از 616 میلیارد ریالی , ضریب خسارتی بالغ بر 27% است. این شرکت رشته ضرردهی ندارد.
تنها 25% پرتفوی شرکت در رشته های بدنه اتومبیل و شخص ثالث تمرکز دارد.
بیمه رازی 419 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی داشته و تمرکز 80% در رشته های شخص ثالث و بدنه اتومبیل تمرکز دارد.
رشته های شخص ثالث و بدنه اتومبیل ضررده نبوده است اما رشته های درمان و اعتبار و پول شرکت ضررده بوده اند.
گفتنی است رشته اعتبار این شرکت بیش از 2400% ضریب خسارت داشته است.
این شرکت با ضریب خسارتی بالغ بر 61% دومین رتبه را در ضریب خسارت داشته است.
بیمه ملت که بیش از 88% از پرتفوی حق بیمه تولیدی اش را بدنه اتومبیل و شخص ثالث تشکیل می دهد ضریب خسارتی 34% دارد. این شرکت در هیچ رشته ضررده نیست.
بیمه توسعه با تولید حق بیمه 307 میلیارد ریالی ضریب خسارتی 16% دارد و 86% از پرتفوی این شرکت را شخص ثالث و بدنه اتومبیل به خود اختصاص داده است.
شرکت بیمه سینا نیز حق بیمه ای 571 میلیارد ریالی محقق ساخته که در رشته کشتی بیشترین حق بیمه تولیدی را در میان شرکت های بیمه خصوصی داشته است. البته رشته بیمه کشتی بیش از 155% زیان ده بوده است. بیمه اعتبار این شرکت نیز زیان ده است. البته این شرکت ضریب خسارتی در حدود 50% داشته است. عمده تمرکز پرتفوی این شرکت در رشته درمان است. سهم بیمه بدنه اتومبیل و شخص ثالث تنها 20% است و رشته درمان نیز 52% سهم از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص دهد.
دو شرکت خصوصی بیمه امید و حافظ که در مناطق آزاد ثبت شده اند به ترتیب 5 میلیارد و 54 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی داشته اند و ضریب خسارت آنها به ترتیب 27% و 23% است.
بیمه سامان نیز حق بیمه تولیدی 154 میلیارد ریالی داشته است و ضریب خسارتی بالغ بر 27% است و بیمه بدنه و شخص ثالث نیز حدود نیمی از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده است. بیمه بدنه اتومبیل این شرکت نیز ضریب خسارت 88% است که به متوسط ضریب خسارت این رشته نزدیک ترین است.
بیمه دی تنها شرکت بیمه ضررده در میان بیمه های خصوصی است که در نیمه نخست سال جاری زیان ده بوده است. ضریب خسارت درمان شرکت 122% و در رشته زندگی بیش از 350% بوده است.
میزان حق بیمه تولیدی شرکت 158 میلیارد ریال بوده است و رشته های زندگی و درمان هر کدام با بیش از 22% بیشترین سهم را در حق بیمه تولیدی داشته اند.
بیمه نوین نیز بیش از 280 میلیارد ریال محقق ساخته است تنها ضریب خسارتی 25% داشته است. رشته درمان این شرکت نیز زیان ده است.
بیمه دی در مهر سال جاری در فرا بورس پذیرفته شده است.
بیمه پاسارگاد نیز 137 میلیارد ریال حق بیمه محقق ساخته است که ضریب خسارتی 21% داشته که در میان کمترین ضرایب پرداختی خسارت رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
بیمه بدنه و شخص ثالث 61% از پرتفوی این شرکت را به خود اختصاص داده است. این شرکت نیز در هیچ رشته ای زیان ده نیست.
بیمه ایران معین و میهن نیز به ترتیب 44 و 3 میلیارد ریال حق بیمه محق ساخته اند.
بیمه میهن در سال جاری اولین سال عملیاتی را طی می کند.

http://www.iranbiz.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=83:1388-09-23-18-21-22&catid=38:news&Itemid=27

/ 0 نظر / 26 بازدید