خشکسالی و رکود اقتصادی سبب شد : عملکرد 1387 سموم علف کش زیان ده بود

خشکسالی و رکود اقتصادی سبب شد :
عملکرد 1387 سموم علف کش زیان ده بود
شرکت تولیدی سموم علف کش به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین شرکت های تولید کننده سموم و آفت کش ها ایران در سال مالی منتهی به 30/12/87 بیش 1029 ریال زیان به ازای هر سهم محقق ساخت.
شرکت سموم علف کش که در سال های مالی گذشته ضمن محقق ساختن سود بالا اقدام به تقسیم 90% در مجامع خود می نموده است.
این شرکت که با سرمایه 10 میلیارد ریالی در مالکیت بخش خصوصی است.
به گزارش ایران بیز کاهش حجم فروش به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی و عدم خرید سموم و آفت کش ها توسط جهاد کشاورزی سبب گشته است تا انبارهای شرکت پر از محصول ساخته شده باشد.
همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت ها و افزایش هزینه های خرید مواد اولیه ناشی از تحریم از عوامل موثر در ضرر دهی شرکت بوده است.
همچنین شرکت برای سال مالی جاری نیز ادامه وضعیت قبلی را پیش بینی نموده است و ضرر به ازای هر سهم پیش بینی نموده است.
نکته جالب در پیش بینی شرکت در سال مالی 1388 عدم خرید مواد اولیه و کاهش سطح تولیدات می باشد. شرکت هیچ گونه مبلغی برای خرید مواد اولیه پیش بینی ننموده است. این امر ناشی از پر بودن انبارهای شرکت می باشد.
همچنین حجم مانده تسهیلات دریافتی شرکت در پایان سال مالی 87 بیش از 10 میلیارد تومان می باشد.
شایان ذکر است مجمع مورخ 14/4/88 شرکت صورت های مالی و تراز نامه شرکت را  تایید و تصویب نمود.

/ 0 نظر / 24 بازدید