گزارش مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن

مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن برای سال مالی منتهی به آذر 90 در مورخ 10 اسفند 90 برگزار شد.

پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن ، مهندس نیلی ، صورت های مالی شرکت به تصویب رسید.

طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری مسکن به صورت تلفیقی 445 ریال محقق کرده است و شرکت اصلی مبلغ 330 ریال در ازای هر سهم محقق ساخته است.

سپس بحث بر سر تقسیم سود نقدی آغاز شد که پیشنهاد نماینده بانک مسکن تقسیم 70% بود ، هیات مدیره و مدیرعامل بر تقسیم 50% تاکید داشتند ، نماینده گروه سرمایه گذاری ملی نیز بر تقسیم 70% نظر داشت. در پایان و با درخواست متعدد سهامداران حقیقی ، تقسیم سود 250 ریالی به ازای هر سهم به تصویب رسید.

گفتنی است که شرکت سرمایه گذاری مسکن طرح های جدیدی از جمله خدامی ونک را در سال جاری در برنامه دارد. پروژه جمشیدیه نیز آغاز شده است. فروش سهام شرکت های زیر مجموعه تا سطح 67% از برنامه های شرکت است که البته برای این امر سودی پیش بینی نشده است که در اولین گزارش به سازمان سود فروش های بعد از سال مالی اعمال می گردد و به گفته مدیرمالی شرکت ، آقای ازگلی ، سهامداران باید منتظر تعدیل مثبت باشند.

ورود سایر شرکت های زیر مجموعه در سال 91 نیز ار برنامه های شرکت است.

گفتنی است در مورد ثتران نیز برنامه افزایش سرمایه 100% در نظر دارد. همچنین زمین 100 هکتاری ثتران در منطقه شهریار نیز در مرحله توافقات نهایی برای تغییر کاربری قرار دارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید